Skolas atbalsta centrs

Atbalsta centrs

Atbalsta personāla darba laiki

Speciālists
Diena
LaiksPiezīmes
Skolotājs logopēds

Aija Kukule

 pirmdiena – piektdiena 8.00 – 16.30Konsultācijas un tikšanās ar vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās
Sociālais pedagogs


   
Psihologs

Evija Šneidere

 otrdiena 9.00 – 17.00Konsultācijas un tikšanās ar vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās
Speciālais pedagogs

Jolanta Āboltiņa

 pirmdiena – piektdiena 8.00 – 16.30Konsultācijas un tikšanās ar vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās
Skolotāja palīgi:

Maija Biksa

Sigita Mulere

pirmdiena – ceturtdiena

pirmdiena – piektdiena

8.00 – 17.00

8.30 – 15.00

Sniedz atbalstu izglītojamajiem 1. – 4. klasēs pēc noteikta grafika

PIELIKUMI

Atbalsts centra nolikums

Sarunas karte

Skolotāju iesniegums

Atbalsta centrs Ropažu vidusskolā tika izveidots, lai veiksmīgāk un efektīvāk tiktu ralizēti izglītības mērķi un palīdzētu katram izglītojamajam saņemt veselības stāvoklim atbilstošu izglītību.

Atbalsta centra speciālisti nodrošina konsultatīvu un metodisku atbalstu skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un mācīšanās grūtības, kā arī viņu vecākiem, bāriņtiesas ieceltajiem aizbildņiem vai aizgādņiem un pedagogiem.

Atbalsta centra speciālisti:

Speciālais pedagogs – Jolanta Āboltiņa

Izvērtē izglītojamo mācīšanās grūtības un speciālās vajadzības, iesaka atbilstošākos palīdzības veidus. Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā. Konsultē pedagogus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un palīdzības iespējām.

Sociālais pedagogs – 

Iepazīstas ar ģimeņu sociālajiem apstākļiem, vēro tos. Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālo apstākļu gadījumā, plāno nepieciešamo atbalstu situācijas uzlabošanai. Konsultē skolotājus, izglītojamos un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības un sociālās palīdzības jautājumos.

Izglītības psihologs – Evija Šneidere

Veic nepieciešamo diagnostiku. Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar grūtībām mācībās un speciālajām vajadzībām. Konsultē pedagogus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu risināšanā.

Skolotājs logopēds – Aija Kukule

Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju. Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālam vajadzībām.

Skolotāja palīgs – Sigita Mulere, Maija Biksa

Sadarbībā ar Atbalsta centra speciālistiem, palīdz izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un speciālajām vajadzībām apgūt izglītības programmā paredzēto mācību saturu mācību stundu laikā un individuālajās nodarbībās.

 

Atbalsta centra sastāvu apstiprina un tās darbu kontrolē skolas direktors.

 

SKOLOTĀJS LOGOPĒDS

2016./2017.mācību gadā logopēdiskajā uzskaitē vairāk nekā 50 Ropažu vidusskolas izglītojamie. Pirmajā semestrī rakstu un runas terapiju saņem vairāk nekā 40 1.-4. klašu bērni.

Mūsdienu bērniem galvenokārt ir raksturīga vizuālo lietu uztvere. Arvien mazāk ir bērnu ar ļoti labām un labām rakstīt un lasīt prasmēm. Mainījusies sociālā uzvedība, dzīves stils. Ļoti atšķirīgs ir katra bērna pieredzes līmenis, kas kopumā ietekmē vispārējo kontingentu klasē.

Skola ir daļa no mūsu bērnu no dzīves, bet ne visa. Iemācīties lasīt var arī ne no skolas grāmatas un ir liela māksla motivēt bērnus skolas darbam.

Mums ir jāciena bērna nezināšana. Dvēseles pasaule katram ir sava.Savas zināšanas bērns dāvinās pasaulei.

Lai lasīt un rakstītprasmes apguve noritētu veiksmīgi, minēšu svarīgāko:

  1. Satvēriens (rokas satvēriens rakstīšanas laikā un pareiza darba poza)
  2. Mūsdienīgi mācīt lasīt darboties ar informāciju, ar atslēgas vārdiem, ar likumsakarībām)
  3. Intelektuālā attīstība (spēja izzināt, secināt, jautāt, atbildēt, salīdzināt, pretstatīt, vispārināt)
  4. Savas darbības organizācija (uzmanības noturība līdz 15 min.)
  5. Runas attīstība ( spēja stāstīt par redzēto, dzirdēto, lietot pareizi skaņas)
  6. Dzirdes, uzmanības attīstība
  7. Redzes motorika (skaņa + burts, lasīt sev, rakstīt citiem salasāmu tekstu)
  8. Grāmatas teksts ir kā vērtība
  9. Domāšanas funkcija
  10. Priekšā lasīšana (pieaugušais lasa priekšā tekstu, ko redz arī bērns, jo svarīga ir bērna aktīva līdzredzēšana un dzirdēšana; pēc tam lomas maina)

 

Lai jaunajā gadā katrā ģimenē ir SIRDS SILTUMA MĒNESIS!

 

Pages: 1 2