Par Mums

Skolas simbolika

Skolas simbols

Ropazu-vidusskola-zimols-2-jauns-slaidaki-putni

Skolas karogs

skolas karogs

Kopš 2006.gada skolai ir savs karogs.

Skolas dziesma

Lejupielādēt skolas himnas .MP3 datni

Mūzikas autors- Viktors Fedosejevs

Vārdu autori – Arno Bumbieris un Loreta Ločmele

Kad rudens atkal lapas jauc

Un visus mūs uz skolu sauc,

Es savai skolai saku tā –

Tu esi mums vislabākā.

 Lai domas raisās, sekmes zeļ,

Ikviens lai gudrību te smeļ.

Lai dzirdot bērnu smieklus saulainus

Stāv mūsu skola ilgus gadsimtus.

 Piedz.

Lai mūsu sirmā, dzīvesgudrā skoliņa

Ir vienmēr smaidīga un rosīga.

 

 2018./2019. mācību gads

Skolu vada direktora p.i. Fēlikss Svirskis.

Skolēnu skaits – 314.

Skolas vīzija:

Ropažu vidusskola ir izglītības iestāde, kurā tiek veidota droša un izaugsmei labvēlīga vide, sniegta kvalitatīva izglītība atbilstoši ikviena spēju un talantu attīstībai, tiek stiprināta skolēna valstiskā un novada identitāte.

Ropažu vidusskolas attīstības prioritātes 2018./2019.m.g.

Mācību saturs

 • Pilnveidot skolēnu eksperimentālo un pētniecisko darbību visās klašu grupās.
 • Aktualizēt un sagatavot licencēšanai vispārizglītojošās pamatizglītības programmas saturu.
 • Veicināt mācību priekšmetu pedagogu un atbalsta personāla sadarbību uz kompetencēm balstīta mācību satura ieviešanai.

Mācīšana un mācīšanās

 • Veicināt skolēnu pašizziņas un pašvērtējuma prasmju attīstību. Dzīves, karjeras, interešu, mācību mērķu apzināšana, noskaidrošana, izvirzīšana un sasniegšana.
 • Paaugstināt mācību stundas efektivitāti, īstenojot uz rezultātu vērstu mācību procesu.
 • Veicināt vecāku līdzdalību un atbildību skolēnu interešu un mācību mērķu izzināšanā, sasniegšanā un neattaisnoto stundu kavējumu mazināšanā.

Skolēnu sasniegumi

 • Veicināt skolēnu mācību sasniegumu pozitīvu dinamiku mācību darbā, sadarbojoties skolēniem, vecākiem un pedagogiem.
 • Veicināt skolotāju un skolēnu dalību mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās.

Atbalsts skolēniem

 • Izstrādāt vai/un pilnveidot individuālo skolēna personīgās izaugsmes plānus.
 • Turpināt īstenot atbalsta pasākumus skolēniem ar mācīšanās grūtībām un mācīšanās traucējumiem.
 • Izstrādāt un īstenot Ropažu vidusskolas karjeras izglītības programmu un karjeras atbalsta pasākumus.
 • Mērķtiecīgi attīstīt interešu izglītības programmas (tehniskās jaunrades interešu izglītības pulciņi (kokapstrāde, robotika, utml.).

Iestādes vide

 • Veidot un nodrošināt veiksmīgas un drošas skolas vides un skolas tēla popularizēšanu, uzlabojot savstarpējo cieņu skolēnu, skolotāju un darbinieku starpā, skolēnu izpratni par veselīgu un drošu dzīvesveidu, kā arī pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu un atbildīgu attieksmi pret skolas fizisko vidi.

Iestādes resursi

 • Pilnveidot e-vides izmantošanu skolas darba optimizācijā, pārraudzībā un vērtēšanā.
 • Nodrošināt pārmaiņām atbilstošu pedagogu profesionālās pilnveides, tālakizglītības un pieredzes apmaiņu.
 • Labiekārot mācību vidi kvalitatīvai izglītības procesa nodrošināšanai.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 • Izvērtēt un aktualizēt skolas dokumentāciju.
 • Pilnveidot skolas pārraudzības sistēmu.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.

Ropažu vidusskola 2017./2018. mācību gadā īsteno trīs izglītības programmas: pamatizglītības programmu (21011111), vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programmu (31011011) un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).

Padziļinātu mācību priekšmetu apguvei skola piedāvā fakultatīvās nodarbības:

 • angļu valodu 1.,2. klasēm;
 • krievu valodu 5. klasēm;
 • matemātika 3. klasēm;
 • matemātika 9. klasēm;
 • fizika 12.klasei;
 • sports 3., 4.klasēm;
 • zinātniski pētnieciskā darba izstrāde 11. klasei.

Sākumskolas posmā skolēni apgūst pētnieciskā darba un publiskās uzstāšanās pamatus. Pamatskolas posmā pētnieciskā darbība tiek attīstīta mācību priekšmetu, īpaši dabaszinātņu, stundās. Savukārt vidusskolēni izstrādā individuālos pētnieciskos darbus, kas palīdz sekmīgi turpināt patstāvīgas studijas augstskolās.

Trešo un ceturto klašu skolēni šajā mācību gadā īsteno projektu „Sporto visa klase”.

Ēdināšana

Brīvpusdienas:

 • 1—4. kl. skolēniem (valsts apmaksātas);
 • daudzbērnu un sociāli maznodrošinātām ģimenēm (pamatojoties uz Ropažu novada domes 26.03.2014. sēdes lēmumu Nr.34, prot. Nr.5, saistošie not. Nr.2).
 • vidusskolēniem launags.

Ropažu vidusskola 2018./2019. mācību gadā piedāvā apmeklēt šādus interešu izglītības pulciņus:

 • skatuves runa un drāma (1.—4. kl.) 
 • bērnu mākslas studija (1.—12. kl.)
 • rokdarbu pulciņš (4.—5. kl.)
 • stikla apstrāde jeb mozaīkas pulciņš (1.—12.kl.)
 • stils un mode (8.-12.kl.)
 • kokapstrādes pulciņš (4.-6.kl.; 7.-9.kl.)
 • EKO padome (4.—12. kl.)
 • dabaszinību pulciņš  “Eksperimentētāji” (1. – 3.kl.)
 • dabaszinības pulciņš “Pēti un eksperimentē” (7.-9.kl.)
 • loku šaušana (4.—6. k, 7. – 12.kl.)
 • robotika (4.-9.kl.)
 • angļu valodas klubiņš TEDx (4. – 6.kl., 7.-12.kl.)
 • vācu valoda (4.-6.kl.)
 • jauno matemātiķu klubs (4.-6.kl.)
 • matemātiķu klubs (7.-9.kl.)
 • jauniešu pašaudzināšanas programma AWARD (7.-12.kl.)
 • datorgrafika un videomontāža (5.-12.kl.)
 • stils un mode (8. – 12.kl.)
 • dambrete (1. – 4.kl.)
 • kustības priekam un veselībai (1.-4.kl.)

Skolēniem ir iespēja apmeklēt arī Ropažu Mūzikas un mākslas skolu “Rodenpois” un Jaunsardzes nodarbības.

Ropažu vidusskolas 1.-6. klašu izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pagarinātās dienas grupu nodarbībās no plkst. 7.00 līdz pirmās stundas sākumam un pēcpusdienā līdz plkst. 17.00. Nodarbību laikā skolēniem tiek sniegts atbalsts mājas darbu izpildē, skolēni dodas pastaigās, gatavojas konkursiem, spēlējas un radoši darbojas.

Vidusskolēniem iespēja saņemt stipendiju atbilstīgi stipendiju nolikumam par labām un teicamām sekmēm, kā arī aktīvu iesaistīšanās skolas un ārpusskolas pasākumos.

Skola turpina darboties “Eko skolu” programmā, šī gada tēma “Bioloģiskā daudzveidība”.

 

2018./2019 .m.g. audzināšanas darba virziens – SVĒTKI UN LĪDZDALĪBA

Mērķis 

Sekmēt mērķtiecīgas, atbildīgas, vispusīgi attīstītas un radošas personības attīstību, kura ir spējīga pilnveidoties un pašrealizēties un, kas dzīvo saskaņā ar demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām.

Uzdevumi

 • Sekmēt pozitīvas pašapziņas veidošanos un pārliecību par savām spējām.
 • Attīstīt patriotisma jūtas, lepnumu par savu skolu, novadu, valsti, tās kultūru un tradīcijām, īstenot Latvijas simtgades svinību pasākumus, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 • Sekmēt prasmi līdzdarboties demokrātiskas sabiedrības procesos, ievērojot pozitīvu un cieņas pilnu attieksmi pret sevi un citiem;
 • Integrēt mūsdienu sabiedrībā, veidojot toleranci attieksmē pret citādo.
 • Veicināt prasmi uzņemties atbildību un aktīvi rīkoties dažādās dzīves situācijās.
 • Pilnveidot patstāvīgas darbības prasmes.
 • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu kā garīgās un fiziskās veselības pamatu, veicināt cieņpilnu un saudzējošu attieksmi pret apkārtējo vidi, īstenot EKO skolas tēmu „Bioloģiskā daudzveidība”.
 • Līdzdarboties savu spēju un iespēju apjēgšanā profesijas motivētai izvēlei.

.