Par Mums

Skolas simbolika

Skolas simbols

Ropazu-vidusskola-zimols-2-jauns-slaidaki-putni

Skolas karogs

skolas karogs

Kopš 2006.gada skolai ir savs karogs.

Skolas dziesma

Lejupielādēt skolas himnas .MP3 datni

Mūzikas autors- Viktors Fedosejevs

Vārdu autori – Arno Bumbieris un Loreta Ločmele

Kad rudens atkal lapas jauc

Un visus mūs uz skolu sauc,

Es savai skolai saku tā –

Tu esi mums vislabākā.

 Lai domas raisās, sekmes zeļ,

Ikviens lai gudrību te smeļ.

Lai dzirdot bērnu smieklus saulainus

Stāv mūsu skola ilgus gadsimtus.

 Piedz.

Lai mūsu sirmā, dzīvesgudrā skoliņa

Ir vienmēr smaidīga un rosīga.

 

 2017./2018. mācību gads

Skolu vada direktors Pēteris Salenieks.

Skolēnu skaits – 310.

Skolas vīzija:

Ropažu vidusskola ir izglītības iestāde, kurā tiek veidota droša un izaugsmei labvēlīga vide, sniegta kvalitatīva izglītība atbilstoši ikviena spēju un talantu attīstībai, tiek stiprināta skolēna valstiskā un novada identitāte.

Ropažu vidusskolas attīstības prioritātes 2017./2018.m.g.

Mācību saturs

 • Turpināt īstenot un gatavoties akreditēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
 • Aktualizēt un sagatavot licencēšanai vispārizglītojošās pamatizglītības programmas saturu.
 • Pilnveidot skolēnu eksperimentālo un pētniecisko darbību visās klašu grupās gan mācību stundās, gan interešu izglītības pulciņos.
 • Veicināt mācību priekšmetu pedagogu (MIG vadītāju) un atbalsta personāla sadarbību uz kompetencēm balstīta mācību satura ieviešanai
 • Gatavoties Latvijas simtgade

Mācīšana un mācīšanās

 • Veicināt skolēnu pašizziņas un pašvērtējuma prasmju attīstību. Dzīves, karjeras, interešu, mācību mērķu apzināšana, noskaidrošana, izvirzīšana un sasniegšana.
 • Paaugstināt mācību stundas efektivitāti, īstenojot uz rezultātu vērstu mācību procesu.
 • Veicināt vecāku līdzdalību un atbildību skolēnu interešu un mācību mērķu izzināšanā, sasniegšanā un neattaisnoto stundu kavējumu mazināšanā.

Skolēnu sasniegumi

 • Veicināt skolēnu mācību sasniegumu pozitīvu dinamiku mācību darbā, sadarbojoties skolēnam, vecākiem un pedagogiem.
 • Veicināt skolotāju un skolēnu dalību mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
 • Uzsākt darbu pie datu bāzes ar informāciju par skolēniem –talantīgi skolēni, skolēni ar mācību grūtībām, skolēnu karjeras mērķi  un intereses.

Atbalsts skolēniem

 • Izstrādāt vai/un pilnveidot individuālus skolēnu personīgās izaugsmes plānus.
 • Turpināt īstenot atbalsta pasākumus skolēniem ar mācīšanās grūtībām un traucējumiem.
 • Izstrādāt un īstenot Ropažu vidusskolas karjeras izglītības programmu karjeras atbalsta pasākumus.
 • Mērķtiecīgi attīstīt interešu izglītības programmas (tehniskās jaunrades interešu izglītības pulciņi (kokapstrāde, robotika u. tml.).

Iestādes vide

 • Veidot un nodrošināt veiksmīgas un drošas skolas vidi, nodrošināt skolas tēla popularizēšanu.
 •  Veicināt:
  • savstarpējo cieņu skolēnu, skolotāju un darbinieku starpā.
  • skolēnu izpratni par veselīgu un drošu dzīvesveidu, kā arī pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu.
  • atbildīgu attieksmi pret skolas fizisko vidi.
 •  Ievērot konfidencialitāti.

Iestādes resursi

 • Atbalstošas mācību vides iekārtošana un optimāla izmantošana skolas mērķu un prioritāšu realizēšanai.
 •  Pilnveidot un izmantot e-vidi skolas darba optimizācijā, pārraudzībā un vērtēšanā.
 • Nodrošināt pārmaiņām atbilstošu pedagogu profesionālo pilnveidi, tālākizglītību un pieredzes apmaiņu.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 • Skolas dokumentācijas izvērtēšana un aktualizācija.
 • Skolas pārraudzības sistēmas pilnveidošana.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.

Ropažu vidusskola 2017./2018. mācību gadā īsteno trīs izglītības programmas: pamatizglītības programmu (21011111), vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programmu (31011011) un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).

Papildus fakultatīvi apgūst:

 • angļu valodu 1. un 2. klasē;
 • matemātiku 3. un 9.klasē;
 • fiziku 12.klasē;
 • ZPD 11.klasē.

Sākumskolas posmā skolēni apgūst pētnieciskā darba un publiskās uzstāšanās pamatus. Pamatskolas posmā pētnieciskā darbība tiek attīstīta mācību priekšmetu, īpaši dabaszinātņu, stundās. Savukārt vidusskolēni izstrādā individuālos pētnieciskos darbus, kas palīdz sekmīgi turpināt patstāvīgas studijas augstskolās.

3.b un ceturto klašu skolēni šajā mācību gadā īsteno projektu „Sporto visa klase”, kas paredz 5 sporta nodarbības nedēļā.

Ēdināšana

Brīvpusdienas:

 • 1—4. kl. skolēniem (valsts apmaksātas);
 • daudzbērnu un sociāli maznodrošinātām ģimenēm (pamatojoties uz Ropažu novada domes 26.03.2014. sēdes lēmumu Nr.34, prot. Nr.5, saistošie not. Nr.2).

Ropažu vidusskola 2017./2018. mācību gadā piedāvā apmeklēt šādus interešu izglītības pulciņus

 • publiskās runas un prezentācijas prasmes (1.—4. kl.) ,
 • bērnu mākslas studija (1.—9. kl.),
 • vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņš (4.—9. kl.),
 • stikla apstrāde jeb mozaīkas pulciņš (1.—12.kl.),
 • stils un mode (8.-12.kl.)
 • kokapstrādes pulciņš (4.-6.kl.)
 • EKO padome (4.—12. kl.),
 • dabaszinību pulciņš  “Eksperimentētāji” (1. – 3.kl.);
 • dabaszinības pulciņš “Pēti un eksperimentē” (7.-9.kl.)
 • loku šaušana (7.—12. kl.),
 • robotika (4.-9.kl.)
 • angļu valodas klubiņš TEDx (6.-12.kl.)
 • vācu valodas diskusiju klubiņš (4.-6.kl.)
 • jauno matemātiķu klubs (4.-6.kl.)
 • matemātiķu klubs (7.-9.kl.)
 • jauniešu pašaudzināšanas programma AWARD (7.-12.kl.)
 • novadpētniecība un vēsture (8.-12.kl.)

Skolēniem ir iespēja apmeklēt arī Ropažu Mūzikas un mākslas skolu “Rodenpois” un Jaunsardzes nodarbības.

Ropažu vidusskolas 1.-6. klašu izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pagarinātās dienas grupu nodarbībās no plkst. 7.00 līdz pirmās stundas sākumam un pēcpusdienā līdz plkst. 17.00. Nodarbību laikā skolēniem tiek sniegts atbalsts mājas darbu izpildē, skolēni dodas pastaigās, gatavojas konkursiem, spēlējas un radoši darbojas.

Vidusskolēniem iespēja saņemt stipendiju atbilstīgi stipendiju nolikumam par labām un teicamām sekmēm, kā arī aktīvu iesaistīšanās skolas un ārpusskolas pasākumos.

Skola turpina darboties “Eko skolu” programmā, šī gada tēma “Klimata pārmaiņas”.

 

2017./2018.m.g. PRIORITĀTES audzināšanas darbā

 • Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.
 • Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 • Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, īpaši tehniskajā jaunradē.
 • Popularizēt pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labo praksi interešu izglītībā un audzināšanas darbā.
 • Sadarbojoties audzinātājam, skolēnam un vecākiem izstrādāt un pilnveidot individuālus skolēnu personīgās izaugsmes plānus.
 • Sadarboties audzinātājiem, pedagogam karjeras konsultantam, pedagogiem un skolēnu vecākiem karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā.
 • Uzsākt darbu pie datu bāzes izveides ar informāciju par skolēniem.

 

Klašu audzinātāji 2017./ 2018. m. g:

 • 1.A klase – Ina Baiža; skolotāja palīgs – Maija Biksa

 • 1.B klase – Indra Ķeķe; skolotāja palīgs – Sigita Mulere

 • 2.A – Aija Dzene

 • 2.B – Solvita Liepiņa

 • 3.A klase – Ramona Poga

 • 3.B  klase – Elena Suveizda

 • 4.A klase – Dace Ozoliņa

 • 4.B klase – Elīna Ešmite

 • 5.A klase – Velga Rotberga – Bleija

 • 5.B klase – Antra Urtāne

 • 6.A klase – Elita Strazdiņa

 • 6.B klase -Vineta Šķerberga

 • 7. klase – Baiba Lukaševiča

 • 8.A klase – Zane Ozoliņa

 • 8.B klase – Armands Maslovskis

 • 9.A klase – Silvija Kantāne

 • 9.B klase – Lidija Markeviča

 • 10.klase – Ārija Bukeviča

 • 11. klase – Fēlikss Svirskis

 • 12. klase – Rita Freimane

 •  SKOLOTĀJU KOLEKTĪVS