Par Mums

Skolas simbolika

Skolas simbols

Ropazu-vidusskola-zimols-2-jauns-slaidaki-putni

Skolas karogs

skolas karogs

Kopš 2006.gada skolai ir savs karogs.

Skolas dziesma

Lejupielādēt skolas himnas .MP3 datni

Mūzikas autors- Viktors Fedosejevs

Vārdu autori – Arno Bumbieris un Loreta Ločmele

Kad rudens atkal lapas jauc

Un visus mūs uz skolu sauc,

Es savai skolai saku tā –

Tu esi mums vislabākā.

 Lai domas raisās, sekmes zeļ,

Ikviens lai gudrību te smeļ.

Lai dzirdot bērnu smieklus saulainus

Stāv mūsu skola ilgus gadsimtus.

 Piedz.

Lai mūsu sirmā, dzīvesgudrā skoliņa

Ir vienmēr smaidīga un rosīga.

 

 2016./2017. mācību gads

Skolu vada direktors Pēteris Salenieks.

Skolēnu skaits – 309.

Skolas vīzija:

Ropažu vidusskola ir izglītības iestāde, kurā tiek veidota droša un izaugsmei labvēlīga vide, sniegta kvalitatīva izglītība atbilstoši ikviena spēju un talantu attīstībai, tiek stiprināta skolēna valstiskā un novada identitāte.

Prioritātes:

 • profesionāla un koleģiāla sadarbība pedagogu kolektīvā, informācijas apmaiņas pilnveide, skolas pozitīva publicitāte
 • patriotiskā audzināšana – piederības izjūta skolai, novadam, valstij, skolotāju un skolēnu kopīga pasākumu rīkošana un iesaistīšanās tajos, skolēnu līdzatbildības audzināšana
 • Izglītības kvalitātes līmeņa paaugstināšana – vienotas prasības, radošs un daudzveidīgs mācību process

 Darba uzdevumi:

 • sākumskolā un pamatskolā patiesi īstenot iekļaujošās izglītības principus (atjaunotais atbalsta centrs, skolotājs stundā), turpināt dalījumu grupās angļu valodā un matemātikā
 • vidusskolā uzsvars uz patstāvīgu izzinošu darbību, nestandarta situācijām, pētījumiem un projektiem mācību procesā
 • īstenot karjeras atbalsta pasākumus visas klašu grupās
 • turpināt attīstīt starppriekšmetu saikni (skolotāju sadarbību) ikdienas mācību procesā un dažādos pasākumos
 • EKO ikdienā – nemēslo, ne tikai ēd atbildīgi, bet atbildīgi izturies arī pret vidi, sevi un citiem

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.

Ropažu vidusskola 2016./2017. mācību gadā īsteno divas izglītības programmas: pamatizglītības programmu (21011111) un vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programmu (31011011).

Papildus fakultatīvi apgūst:

 • angļu valodu 1. un 2. klasē;
 • krievu valodu 5. klasē.

Sākumskolas posmā skolēni apgūst pētnieciskā darba un publiskās uzstāšanās pamatus. Pamatskolas posmā pētnieciskā darbība tiek attīstīta mācību priekšmetu, īpaši dabaszinātņu, stundās. Savukārt vidusskolēni izstrādā individuālos pētnieciskos darbus, kas palīdz sekmīgi turpināt patstāvīgas studijas augstskolās.

Trešo klašu skolēni šajā mācību gadā īsteno projektu „Sporto visa klase”, kas paredz 5 sporta nodarbības nedēļā.

Ēdināšana

Brīvpusdienas:

 • 1—4. kl. skolēniem (valsts apmaksātas);
 • daudzbērnu un sociāli maznodrošinātām ģimenēm (pamatojoties uz Ropažu novada domes 26.03.2014. sēdes lēmumu Nr.34, prot. Nr.5, saistošie not. Nr.2).

Ropažu vidusskola, Ropažu KIC, Ropažu Sporta centrs 2016./2017. mācību gadā piedāvā apmeklēt šādus interešu izglītības pulciņus

kultūras izglītībā:

 • 1.-3. kl. ansamblis,
 • 4.-9. kl. koris,
 • teātra pulciņš (1.—4. kl.) ,
 • bērnu mākslas studija (1.—9. kl.),
 • rokdarbu pulciņš (4.—9. kl.),
 • mozaīkas pulciņš (1.—4. un 5.—12. kl.),
 • tautas deju kolektīvs “Pūpolītis” (1.—2. un 3.—4. kl.);

vides izglītībā:

 • EKO padome (4.—12. kl.),
 • dabaszinību pulciņš (4.-9. kl.);

sportā:

 • aktīvais tūrisms (5.—7. kl.),
 • loku šaušana (7.—12. kl.),
 • kustības priekam un veselībai (1.-4. kl.),
 • volejbols (4.-12. kl.),
 • vieglatlētika,
 • karatē,
 • teniss.

Skolēniem ir iespēja apmeklēt arī Ropažu Mūzikas un mākslas skolu “Rodenpois” un Jaunsardzes nodarbības.

Ropažu vidusskolas 1.-6. klašu izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pagarinātās dienas grupu nodarbībās no plkst. 7.00 līdz pirmās stundas sākumam un pēcpusdienā līdz plkst. 19.00. Nodarbību laikā skolēniem tiek sniegts atbalsts mājas darbu izpildē, skolēni dodas pastaigās, gatavojas konkursiem, spēlējas un radoši darbojas.

Vidusskolēniem iespēja saņemt stipendiju atbilstīgi stipendiju nolikumam par labām un teicamām sekmēm, kā arī aktīvu iesaistīšanās skolas un ārpusskolas pasākumos.

Skola turpina darboties “Eko skolu” programmā, šī gada tēma “Enerģija”.

Klašu audzinātāji 2017./ 2018. m. g:

 • 1.A klase – Ina Baiža
 • 1.B klase – Indra Ķeķe
 • 2.A – Aija Dzene
 • 2.B – Solvita Liepiņa
 • 3.A klase – Ramona Poga
 • 3.B  klase – Elena Suveizda
 • 4.A klase – Dace Ozoliņa
 • 4.B klase – Elīna Ešmite
 • 5.A klase – Velga Rotberga – Bleija
 • 5.B klase – Antra Urtāne
 • 6.A klase – Elita Strazdiņa
 • 6.B klase -Vineta Šķerberga
 • 7. klase – Baiba Lukaševiča
 • 8.A klase – Zane Ozoliņa
 • 8.B klase – Armands Maslovskis
 • 9.A klase – Silvija Kantāne
 • 9.B klase – Lidija Markeviča
 • 10.klase – Ārija Bukeviča
 • 11. klase – Fēlikss Svirskis
 • 12. klase – Rita Freimane