ESF projekts

 ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

LASĪT PAR PROJEKTA PASĀKUMIEM