Ceļā uz kompetenču pieejas īstenošanu mācību procesā Ropažu vidusskolā

Domājot par to, ko mēs varam darīt, lai soli pa solim uzsāktu  un sagatavotos kompetenču pieejas īstenošanai mācību procesā – tad jau augusta pedagoģiskās padomes sēdē izlēmām, ka šajā mācību gadā Ropažu vidusskolā viena no galvenajām prioritātēm būs integratīvo mācību nodarbību veidošana starppriekšmetu saiknes īstenošanā un dažādu mācību priekšmetu pedagogu savstarpējā sadarbība.

Esam diskutējuši, domājuši, plānojuši, mācījušies, aktualizējot jautājumus par efektīvas mācību stundas principiem, sasniedzamo rezultātu izvirzīšanu, jēgpilnu uzdevumu izmantošanu stundās, kvalitatīvas savstarpējās atgriezeniskās saites sniegšanu, caurviju prasmju īstenošanu.

Pavasara brīvlaikā organizējām pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Dažādu mācību stundu veidošana”, kuru laikā praktiskās nodarbībās pedagogi modelēja un veidoja starpdisciplinārās mācību stundas, guva daudz labās prakses piemērus. Nodarbību laikā radās jaunas idejas, kā vēl var veidot mācību stundas, sadarbojoties pilnīgi dažādiem vairākiem mācību priekšmetu skolotājiem.

Savstarpēji sadarbojoties, sporta skolotāja Olga Ozola un angļu valodas skolotāja Ilze Lindberga izveidoja integrēto mācību stundu sportā 9.klasei, integrējot sporta stundā angļu valodas un sociālo zinību mācību saturu. Skolēni mācību stundas laikā praktizēja angļu valodas lietošanu citos apstākļos, vienlaikus veicot savstarpējo vērtēšanu, viens otram mācīja izpildīt pareizā tehnikā basketbola elementus, sniedza tūlītēju atgriezenisko saiti, pielietoja pieredzē balstīto mācīšanos. Ar šo mācību stundu skolotāja Olga Ozola 28.martā pārstāvēja mūsu skolu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkotajā pedagogu profesionālās meistarības konkursā “Neturi sveci zem pūra”. Konkursa komisija klātienē ļoti augstu un atzinīgi novērtēja izveidoto integrēto mācību stundu.

Savukārt skolotāja I.Ķeķe 2.klasē novadīja pieredzē balstītu mācību stundu par tēmu “Cepumi”, kurā savstarpēji tika integrēti tādi mācību priekšmeti, kā mājturība un tehnoloģijas, latviešu valoda, matemātika un sociālās zinības. Skolēni praktiski darbojoties paši plānoja, risināja problēmsituācijas, nostiprināja sadarbības prasmes, pielietoja matemātikā mācītās zināšanas praktiski. Rezultātā tapa dažādi gardumi – skolēni paši uzsvēra, ka bija ļoti interesantas mācību stundas un viņiem ļoti patika praktiskais process.

Angļu valodas skolotāja Daira Ruta Morusa un vizuālās mākslas skolotāja Vaira Lece veidoja mācību stundas 9.klasē, integrējot angļu valodā vizuālās mākslas mācību saturu. Skolēni vizuālās mākslas stundās pētīja mākslas darbus, mācījās mākslas darbu analīzes struktūru, savukārt angļu valodas stundās skolēni sagatavoja mākslas darbu analīzes anotācijas un prezentēja tās angļu valodā.

Šobrīd skolotājas Antra Urtāne un Silvija Kantāne gatavo starpdisciplināro mācību stundu matemātikā un latviešu valodā, savukārt skolotāja Olga Ozola un skolotāja Gundega Ganiņa izstrādā plānu sporta un bioloģijas mācību satura integrēšanai.

Un nobeigumā, vēlos pateikt paldies skolotājiem, kas uzdrošinās, kas izprot nepieciešamo pārmaiņu būtību, kas mēģina un nebaidās kļūdīties, kas aktīvi iesaistās un dalās ar idejām, pieredzi! Lai mūsu skolai izdodas īstenot iecerētos mērķus, kā saka angļi “step by step”!

 

Direktora vietniece izglītības jomā N.Pavlova.