Pirmklasnieku uzņemšana Ropažu novada izglītības iestādēs – katru gadu no 20. marta līdz 20. aprīlim

Ropažu novada Dome  2018. gada 28. novembrī apstiprinājusi kārtību, kādā bērni tiek uzņemti Ropažu novada izglītības iestādes 1.klasē.

Pirmklasnieku uzņemšana notiek katru gadu no 20. marta plkst. 8.00 līdz 20. aprīļa plkst. 17.00.

Priekšrocība uzņemšanai 1. klasē sākot jau no 15. marta:

– bērniem, kuriem izglītības iestādē mācās brālis vai māsa;

– bērniem, kuru kāds no vecākiem strādā izglītības iestādē

Lai bērnu pieteiktu izglītības iestādē, vecāks izglītības iestādes vadītājam iesniedz iesniegumu:

– klātienē, uzrādot bērna likumiskā pārstāvja apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu, nepieciešamības gadījumā -bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru;

– elektroniski, nosūtot uz izglītības iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, pievienojot vecāka personu apliecinoša dokumenta un bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta, nepieciešamības gadījumā – bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras kopijas.

Iesniegumi saņemšanas secībā tiek reģistrēti izglītības iestādes 1.klases pretendentu iesniegumu reģistrācijas žurnālā.  

Ne vēlāk kā līdz 10.maijam tiek veidots 1. klases pretendentu saraksts, ar kuru var iepazīties izglītības iestādē.

10 darba dienu laikā pēc klašu komplektācijas pabeigšanas izglītības iestāde informē vecākus par bērna iekļaušanu pretendentu sarakstā.

Līdz kārtējā gada 20.jūnijam izglītības iestādē jāiesniedz šādi dokumenti:

– bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);

– vecākiem izsniegtā pirmsskolas izglītības iestādes rakstiskā informācija par bērna pirmsskolas izglītības satura apguves sasniegumiem;

– valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja bērnu uzņem speciālās izglītības programmā vai ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

Lēmumu par bērna iekļaušanu vai atteikumu iekļaut pretendentu reģistrācijas sarakstā, par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu uzņemt izglītības iestādē var apstrīdēt Ropažu novada domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Ja vecāks nokavējis bērna pieteikšanas termiņu vai saņēmis atteikumu, viņš saglabā tiesības pieteikt bērnu izglītības iestādē līdz 28.augustam, ja attiecīgajā izglītības iestādē un izglītības programmā ir brīvas vietas.

Ar nolikumu “Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”  (apstiprināts ar Ropažu novada Domes  28.11.2018. lēmumu (Protokols Nr.18, 9.§) var iepazīties www.ropazi.lv sadaļā Izglītība – Dokumenti.

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ropažu vidusskolas 1.klasē.