5.a klase mācās!

Karjeras nedēļas ietvaros 5. a klase, klases stundā, apguva ražošanas profesijas Latvijā un ārpus tās. Skolēniem tikai uzdots darbs, kur bija jāizvēlas viens no ražošanas uzņēmumiem Latvijā un ar to, un tajā sastopamajās profesijām, jāiepazīstina pārējā klase.

Pēc karjeras nedēļas Ropažu vidusskolā, sadarbībā ar, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 5. a klase devās mācību ekskursijā uz SIA “Skrīveru Gotiņa”.

Skolēni tika iepazīstināti ar pārtikas ražošanas uzņēmuma specifiku, profesijām uzņēmumā un to ikdienu, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Bija stāstījums un prezentācija par uzņēmumā nodarbināto darba pienākumiem, amata plusiem un mīnusiem, nepieciešamo izglītību un iespējām to apgūt. Skolēni praktiski darbojās iejūtoties saldumu gatavotāja amatā.

Pēc kārtīgas mācīšanās un darbošanās, devāmies iepazīt A. Upīša ‘’Sūna ciema zēni’’ meža takas, kur protams sastapām arī Laimes Lāci. Kārtīgi izstaigājušies un sasildījušies pie ugunskura, visi priecīgi un nedaudz saguruši devāmies mājup!

Klases audzinātāja,

Olga Ozola