Aicinām mācīties Ropažu vidusskolā!

2018./2019. māc. g. Ropažu vidusskola uzņem skolēnus visās klašu grupās pamatizglītības un vidējās izglītības programmās.

Īpaši gaidīti ir 1. un 10. klases izglītojamie!

Ropažu vidusskola ir izglītības iestāde, kurā tiek veidota droša un izaugsmei labvēlīga vide, sniegta kvalitatīva izglītība ikvienam spēju un talantu attīstībai, tiek stiprināta skolēna valstiskā un novada identitāte.

Mūsu skolā ir iespējams:

 • iegūt kvalitatīvu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību
 • saņemt individuālo pieeju mācību procesā
 • apgūt daudzpusīgas bezmaksas interešu izglītības programmas
 • saņemt individuālās konsultācijas un apmeklēt pagarinātās dienas grupas
 • darboties Eko skolas programmā
 • apgūt karjeras izglītības programmu
 • darboties skolēnu pašpārvaldē
 • aktīvi iesaistīties vietējos un starptautiskajos projektos
 • apgūt zinātniski pētnieciskās darba prasmes
 • piedalīties mācību olimpiādēs un konkursos
 • līdzdarboties sabiedrības un kultūrvides aktivitātēs
 • saņemt atbalsta personāla – sociālā pedagoga, skolotāja palīga, speciālā pedagoga, logopēda, psihologa – palīdzību
 • izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas
 • izmantot bezmaksas skolas autobusu uz skolu un mājup
 • saņemt ikmēneša stipendiju par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem (vidusskolā)
 • saņemt bezmaksas launagu (vidusskolā)
 • saņemt pašvaldības apmaksātus B kategorijas autovadītāju kursus (vidusskolā).

Dokumentu iesniegt Ropažu vidusskolā darbdienās no plkst. 9.00 – 14.00 skolas lietvedībā (236.kab.).

Sīkāka informācija pa tālr.: 27796571 (Iveta Lapiņa) vai e-pastu lietvediba@ropazuvsk.lv