Archive for aprīlis, 2016

Mīļās māmiņas!

Ielūdzam Jūs uz Mātes dienas koncertuzvedumu pēc Jāņa Streiča mākslas filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” motīviem 6.maijā plkst. 19.00 Ropažu Kultūras centra Lielajā zālē.

Ropažu vidusskola

2016.gada 27.septembrī Ropažu vidusskolai aprit 80 gadi

Ropažu skolu vēsture

Informācija par vairāk nekā 300 gadu veco skolu vēsturi Ropažu novadā – no pat 17.gs. zviedru laikiem līdz mūsdienām.

    17.gs. pirmajā pusē Vidzemi iekaroja zviedri. Zviedru valdība uzsāka skolu dibinašanas procesu. 1634.gadā baznīcas vizitācijas kārtībā bija noteikts, ka baznīcai jāsekmē skolu rašanās, bet, kur tādu vēl nav, tās jāuzceļ un jānodrošina ar piemērotiem skolmeistariem. Tomēr nav zināms, vai skolu celtniecība tika uzsākta.

  1650.gadā virskonsistorija noteica, ka pie katras baznīcas jābūt ķesterim (baznīcas kalpotājs, mācītāja palīgs, pārsvarā latviešu izcelsmes), kam jāstrādā skolā, par atalgojumu ķesterim jādod zeme. Tomēr ķesteri izrādījās maz piemēroti skolotāju amatam.

 1681.gadā Vidzemē pēc ģenerālsuperintendanta Johana Fišera ziņojuma neesot bijušas nevienas krietnas skolas.

   Tikai 1683.gadā prāvests Gliks nodibināja pirmās latviešu lauku skolas Alūksnē, Apukalnā, Zeltiņos u.c. vietās.

   1687.gadā Zviedrijas karalis Kārlis XI (1660.-1697.g.) uzdeva tulkot latviski un igauniski bībeli un ikvienā draudzē iekārtot zemnieku skolas, piešķirot no muižas zemi skolotāju iztikai. Katrā draudzē baznīcas tuvumā jāceļ skola un jāpieņem ķesteris, kas paralēli baznīcas darbam mācīs latviešu bērniem lasīšanu un lūgšanu.

  1694.gadā karaļa rīkojums bija izpildīts, un tas bija pavērsiena punkts skolu attīstības vēsturei Vidzemē.

   Skolu materiālo nodrošināšanu veica Ekonomikas pārvalde, kura, ievērojot zemnieku lielo nabadzību, izsniedza skolām bezmaksas ābeces, katķisma un dziesmu grāmatas.

  Vizitāciju protokoli liecina, ka skolu telpās varēja mācīties tikai 15-30 bērni. Par mācībām vecākiem bija jāmaksā gada maksa. Reizēm 17.gs. beigās bērnu mācības notika riju blakustelpās un pat krogos.

  Zemnieku attieksme pret skolām nebija labvēlīga. Daudzi tās uzskatīja par jaunām klaušām, īpaši gadījumos, kad bērnu skološana tika uzspiesta ar varu. Bija arī skolotāji, kuri neprata savu amatu.

   Zviedru laikos skolotāju dēvēja par skolmeistaru (no vidusvācu valodas scholmeister), aumeisteru (vācu Hofmeister), vai arī mācītāju (vācu Lehrer).

  Mācības ilga no augusta līdz nākamā gada jūlija vidum. Mācību gads tika sadalīts ceturkšņos, un zināšanu pārbaudes notika novembrī un jūlijā. Katru dienu mācības ievadīja pātari un garīgo dziesmu dziedāšana. Lasīt mācīja pēc burtošanas metodes, iegaumējot lielo un mazo burtu atšķirības. Tad lasīja lasāmgabalus no katķisma. Bērnus mācīja no divām ābecēm –  G.Nellera un E.Glika. 

Laikā līdz 1710.g. Vidzemē darbojās 68 draudzes skolas un 9 muižu skolas.

  Ropažu skola pirmo reizi tiek iezīmēta zviedru kartē, ko sastādījis O.Bergmans no 1687.- 1690.gadam. Šo gadu intervālu varam droši attiecināt uz pirmās Ropažu skolas pastāvēšanas laiku.  1713.gada vizitācija konstatēja, ka pirms kara postījumiem (Lielais Ziemeļu karš 1700.-1721.g.) skolas atradās Allažos, Ropažos, Mālpilī, Lielsalacā un vēl pāris draudzēs, taču lielākoties tās bija nolaistas. Bet jau krievu laikā 1739.gadā Vidzemē veiktā baznīcas vizitācija konstatēja, ka zviedru laikos celtā Ropažu draudzes skola (tagadējās Pārupes) ir labā stāvoklī.

Turpinājums sekos

Novadpētnieks Andrejs Planders

Attēlā: Ropažu skola 1687.-1690.gada zviedru kartē

Vecāku apmierinātības aptauja

Cienījamie vecāki!

2015. / 2016. mācību gads tuvojas noslēgumam, un skolas komanda sāk apkopot informāciju par Ropažu vidusskolas darbu šajā mācību gadā. Lūdzam līdz 15. maijam elektroniski aizpildīt anketu –

http://ej.uz/vecaku_aptauja_2016 .

Aizpildiet vienu anketu par katru no saviem bērniem, kuri apmeklē skolu. Informācija tiks apkopota, neizmantojot bērnu vārdus un uzvārdus!

Anketu var iesniegta (klases audzinātājai)  arī papīra formātā – Ropažu vidusskolas izglītojamo vecāku apmierinātības aptauja

Paldies par atsaucību!

Valodu nedēļa 2016 Ropažu vidusskolā

Bez valodas mēs nebūtu nekas,

Tikai vējā plīvojošas lupatas.

Bez satura, viedokļa un jūtām,

Paaudžu paaudzēm, sūrā darbā gūtām.

 

Valoda ir tautas dzīvība,

Vienota doma un brīvība.

Savas unikalitātes un nozīmes paudēja,

Kultūras un vēstures audēja.

 

Pasaules vērtīgākā atslēga ir vārds,

Visa sākums un beigas-trumpja kārts.

Tikai ļauj, lai aiznes tevi burvis,

Un tas atvērs tev visskaistākās durvis.

/Zanda Zelma Lece/

 

No 4. līdz 8. aprīlim Ropažu vidusskolā notika ikgadējā valodu nedēļa, kuras ietvaros notika dažādi pasākumi visām klašu grupām. Visu nedēļu Ropažu novada bibliotēkā bija apskatāma valodu skolotāju atnesto vārdnīcu izstāde. Katru dienu ikvienam bija iespēja atbildēt uz dienas jautājumu par un ap valodu. Pirmā stāva vestibilā tapa 12. klases meiteņu veidotais indoeiropiešu valodu koks. Tomēr nedēļa tika atklāta skolas kopīgajā rītā ar mūsu skolnieces Zandas Zelmas Leces dzejoli latviešu, angļu, krievu, norvēģu, poļu un vācu valodā.

Pirmdiena tika veltīta vācu valodas popularizēšanai. Skolotāja Biruta Pelēķe izstādīja vācu valodas stundās veiktos radošos darbus, bija apskatāmi arī dažādi fakti par vācu valodu, Vāciju un pazīstamiem vāciešiem. Ikviens varēja izmēģināt arī mēles mežģi vācu valodā. 4.-6. klašu skolēni sacentās publiskās runas konkursā, kuram bija gatavojušies jau iepriekš.

Otrdiena bija krievu valodas diena, kad visi skolotāji tika aicināti savu mācību priekšmetu stundās integrēt krievu valodu. Savukārt pēcpusdienā notika krievu valodas erudīcijas konkurss Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas 6.-8. klašu skolēniem. Konkursā bija jauktas abu skolu komandas, līdz ar to bija iespēja ne tikai parādīt savas krievu valodas zināšanas, bet arī mācīties sadarboties un, protams, sadraudzēties.

Trešdien ikviens tika aicināts mācību procesā savu iespēju robežās izmantot angļu valodu. Izrādās, tas nemaz nav tik viegli, jo ikdienas saziņas process krietni atšķiras no valodas atsevišķos mācību procesos. Tomēr tiem, kas mēģināja, tas arī izdevās.

Ceturtdien – latviešu valodas dienā – visi skolēni rādīja savas glītrakstīšanas prasmes. Katrs varēja izvēlēties, par ko rakstīt: par savu ģimeni, bērnību vai veltījumu skolai.

Ar erudīcijas konkursu 9.-12. klašu skolēniem „Valodu labirinti” noslēdzās Valodu nedēļa 2016. Konkursa jautājumos bija ietverta informācija, kas visu nedēļu bija pieejama skolā, kā arī dažādi citi jautājumi par valodu vispār un saistībā ar konkrētām valodām. Īpaši priecēja skolēnu atsaucība un pozitīvā noskaņa, kas liek domāt, ka šāda veida pasākumi jāturpina.

LIELĀ TALKA

Lielās Talkas ietvaros mūsu skolā katra klase sākot ar 5.aprīli līdz 22.aprīlim strādā skolas apkārtnes uzkopšanā un labiekārtošanā, kā arī vidusskolēni sakopj 1. pasaules kara brāļu kapus Kangaros.

23. aprīlī Lielās Talkas dienā strādājam kopā ar ģimenēm.

Biznesa ideju konkurss „Bizness aizrauj!” Balvu fonds 150 EUR!

Ropažu novada pašvaldība organizē biznesa ideju konkursu „Bizness aizrauj!”, kurā piedalīties var Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.–12. klašu skolēni. Kopējais balvu fonds – 150 EUR!

Konkursa mērķis – radīt skolniekiem izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta vai pakalpojuma radīšanai.

Konkursa pieteikumu var iesniegt Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu 7. līdz 12. klases skolēns vai skolēnu grupa, ne vairāk kā trīs personu sastāvā.

Kas jāiesniedz?

Biznesa idejas apraksts brīvā formā, bet ne vairāk kā 5 lapas. Sagatavojot biznesa idejas aprakstu ieteicams ievērot vadlīnijas un ieteicamo saturu (skatīt nolikuma 1. pielikumu).

Kā jāiesniedz?

Nosūtot elektroniski ar norādi „BIZNESA IDEJU KONKURSAM” uz e-pastu:

sandris.krumins@ropazi.lv, vai iesniedzot personīgi Ropažu novada pašvaldībā (Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135).

Biznesa idejas tiks vērtētas divās kārtās:

1) Pirmajā kārtā – pēc iesūtītajiem materiāliem, balstoties uz vērtēšanas kritērijiem (skatīt nolikuma 2. pielikumu). Septiņi visvairāk punktus ieguvušie pretendentu darbi no pirmās kārtas kvalificēsies otrajai kārtai;

2) Otrajā kārtā – biznesa ideju prezentācijas.

Konkursa uzvarētāji tiks noteikti summējot abu kārtu punktu skaitu, no kuriem trīs labākie pretendenti iegūs naudas balvu: 1. vieta – 70 EUR, 2. vieta – 50 EUR, 3. vieta – 30 EUR.

Uzvarētājam papildus balva – mentora konsultācija idejas realizēšanai.

Pieteikumus iesniegt var līdz 11. maijam (plkst. 15:00).

Septiņi labākie pretendenti, kas kvalificējušies otrajai kārtai, tiks informēti uz pretendentu pieteikumā norādīto e-pastu un tālruņa numuru/-iem 20. maijā.

Ideju prezentācijas un labāko ideju apbalvošana notiks 27. maijā, pasākuma “Ropažu novada uzņēmēju diena” laikā.

Pirms biznesa idejas iesniegšanas noteikti iepazīsties ar Biznesa ideju konkursa „Bizness aizrauj!” nolikumu. Atceries, ka ir iespēja saņemt konsultāciju pie mentora, kas iepriekš jāpiesaka konkursa koordinatoram (Sandris Krūmiņš), uz e-pasta adresi – sandris.krumins@ropazi.lv. Pie koordinatora var droši vērsties arīdzan, ja radušies jebkādi jautājumi saistībā ar konkursu „Bizness aizrauj!”

Ropažu novada skolēnu biznesa ideju konkurss_2016_nolikums

 

Skolēn – iesaisties un iesniedz savu ideju!

Nopietnā Joku diena

Joku dienā – 1. aprīlī skolas tautisko deju dejotāji devās apliecināt savu dejas meistarību Pierīgas tautisko deju kolektīvu skatēs. “Anneles” dejotājiem skate noritēja Zvejniekciemā, bet “Pūpolīša” dejotājiem skate noritēja Mālpilī. 

Ļoti priecājamies par deju kolektīvu sniegumu!

“Pūpolīša” 1.-2. un 3.-4. klašu grupas ieguva 1. pakāpes. Žūrija kolektīvu sniegumu novērtēja ar 40 punktiem. Mazākajiem dejotājiem tas ir īpaši labs sniegums pirmajā skatē.

“Anneles” dejotāji ieguva laureātu statusu, kuru iespējams saņemt no 45 iegūtiem punktiem.

Liels prieks par skolēnu vēlmi dejot un kolektīvu labajiem rezultātiem!

Valodu nedēļa 4. – 8. aprīlis

   Valodu nedēļa 4. – 8. aprīlis, 2016.

 

Diena Pamatvaloda Pasākumi, norises Dalībnieki Vieta Atbildīgais
Pirmdiena Vācu val. Koprīts 8.30

 

 

visi KIC zālē

 

Fēlikss, Lidija, Silvija, Biruta
„Dienas jautājums”

/katru dienu/

 
  1. stāva gaitenis (pastkastīte)
Lidija, Fēlikss
Vārdnīcu izstāde   Bibliotēkā Fēlikss
Publiskās runas konkurss 4.-6. klasēm (3 pārstāvji no katras klases)   Aija, Silvija, Lidija
Otrdiena Krievu val. Visas stundas (pēc iespējas iesaistīt krievu val. 5. – 12. klasei jebkura priekšmeta stundās)
  1. – 12. klase

 

  Ārija
Zaķumuižas un Ropažu skolēnu tikšanās, viktorīnas
  1. – 8. klase
Ropaži Ārija
Trešdiena Angļu val. Visas stundas (pēc iespējas iesaistīt angļu val. jebkura priekšmeta stundās) visi   Ilze
Ceturtdiena Latviešu val. Glītrakstīšanas konkurss 1.– 3. klases (pēc iespējām)
 4. – 12. klases 5., 6. stundas laikā
klasēs Lidija
Piektdiena Valodu mix

 

Erudīcijas konkurss „Valodu labirinti” 9.-12. kl. KIC mazā zāle  

 

Valodas nedēļa – AFIŠA